algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

BE BALANCED BE FIT BVBA (BBBF BVBA)
Walter Thijsstraat 14 bus 0.01
3500 Hasselt – België 
Telefoonnummer : +32 484 54 76 58
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur
E-mailadres : info@bebalancedbefit.be
BTW-identificatienummer : BE 0536.609.839

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BBBF BVBA van eventuele andere Algemene voorwaarden zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

1.2. Van deze voorwaarden kan niet afgeweken mits schriftelijke overeenkomst. Alle andere woorwaarden blijven onverwijld van kracht.

1.3. Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling, houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2. Prijzen en betaling

2.1. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

2.2. De datum van betaling is de datum waarop BBBF BVBA de betaling ontvangt.

2.3. De betaling gebeurt in principe steeds op voorhand.
Indien niet zo, dan is de uiterste betalingsdatum 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt er van rechtswege, een intrest aangerekend van 1% per maand. De aanmaningskosten bedragen 19,50€ per aangetekende brief. Bij gebrek aan betaling zijn eventuele incassokosten eveneens ten laste van de koper.

2.4. Mocht u met de betaling in gebreke blijven, dan is BBBF BVBA gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of desgevallend te ontbinden.

 

Artikel 3. Levering

3.1. De leveringen door BBBF BVBA worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Mocht uw bestelling niet kunnen uitgevoerd worden binnen 30 dagen, dan krijgt u hiervan een bericht. U hebt dan de keuze uw bestelling te laten doorgaan of te annuleren. Overschrijding van de leveringstermijn is niet onderhevig aan het recht voor schadevergoeding.

3.2. Levering vindt plaats zodra de goederen door u in ontvangst genomen zijn.

 

Artikel 4. Voorwaarden en aanbiedingen

4.1. BBBF BVBA kan een besteling weigeren of bijkomende voorwaarden stellen bij een bestelling. Indien dit zou gebeuren, dan wordt u daarvan verwittigd binnen acht dagen na ontvangst van uw bestelling.

4.2. De aanbiedingen van BBBF BVBA zijn van vrijblijvende aard. BBBF BVBA heeft het recht om de prijzen te wijzigen o.a. indien dit wettelijk noodzakelijk zou zijn of omdat de aankkoopprijzen zouden veranderd zijn.

 

Artikel 5. Overdracht

5.1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien u aan al uw verplichtingen t.o.v. BBBF BVBA voldaan hebt. Het risico van de producten gaat over vanaf de levering van de goederen.

 

Artikel 6. Niet tevreden

6.1. Alle gebreken moeten schriftelijk gemeld worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Om discussie te vermijden, moet u de goederen bij ontvangst inspecteren.

6.2. Mochten de goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen, dan heeft BBBF BVBA de keuze tussen de goederen te vervangen of - na de goederen terug ontvangen te hebben- de betaling terug te storten inclusief de verzendingskosten.

6.3. Indien u een bepaald goed of goederen niet wenst, dan kunt u deze - zonder verantwoording en bijkomende kosten - binnen de 14 dagen terug sturen naar BBBF BVBA. Indien dit goed volledig en onbeschadigd terug toekomt bij BBBF BVBA, dan zal, ten laatse binnen de maand, u de factuurprijs teruggestort worden. De verzendingskosten zijn ten uwe laste.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft BBBF BVBA, mits schriftelijke mededeling, het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BBBF BVBA kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 8. Varia

8.1. Het verzendadres door u opgegeven zal door BBBF BVBA gebruikt worden als leveringsadres tenzij anders aangeduid of doorgegeven.

8.2. BBBF BVBA heeft het recht om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 9. Recht van toepassing

9.1. Op alle overeenkomsten, rechten, verplichtingen, bestellingen en aanbiedingen waarop deze en alle voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.